ERP چیست ؟ و تفاوت ERP با برچسب انرژی

سند ۲۰۲۰۲۰  چیست؟

اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮاى دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۲۰ – اﻫﺪاف سند ۲۰۲۰۲۰  را تدوین نموده است.

که سرفصل های موضوعی این سند به شرح زیر می باشد.

  • ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎى ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اى ۲۰%
  • افزایش اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ۲۰%
  • ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژى در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎراﯾﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻت تا ۲۰%

ﺑﺮاى رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف، در ۱ ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۱۳، ﻣﻘﺮرات اروﭘﺎ ﺳﻨﺪ ۲۰۱۲/۲۰۶ را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد، ﮐ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع تا ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﻰ ۲۱ ﮐﯿﻠﻮ وات (۲۱KW )، مطابق با دستورالعمل اجرایی  مطابق با دستورالعمل اجرایی  ERP 2009/125 EC   می باشد.

اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻧﺮژى را ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدى ﮐﻪ بایستی ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و محصولاتی که در رده ی این استاندارد قرار نگیرند اجازه ی فروش محصولات خود را در اتحادیه ی اروپا نخواهند داشت.

از ۱ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل ۲۰۱۷ ﭘﺎﯾﻪ و ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮﯾﺪ ++Class A  ﻣﻰ ﺑﺎشد ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ CE رادرﯾﺎﻓﺖﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ دراروﭘﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت به دﺳﺘﻪ بندی های ﻣﺘﻌﺪدى ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮاى ﻫﺮ ﮐﺪام از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﯾﻄ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاى واﺣﺪﻫﺎى ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع تاکید وﯾﮋه اى ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ۱۲ ﮐﯿﻠﻮ وات دارد و ﺑﻪ ۱۰زﯾﺮ ﮔﺮوه اﻧﺮژى ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

 

 

تفاوت میان گرید های(رده های) انرژی A,A+,A++,A+++ ومصرف هرکدام؟

به عنوان مثال، در حالت گرمایش، یک سیستم تهویه مطبوع با رده انرژی  +++A  حدود ۱۵٪ نصب به یک دستگاه مشابه با گرید +A و ۲۷.۵٪  نسبت به یک سیستم مشابه با گرید  A باعث کاهش (( هزینه)) خواهد شد.

سیستم های تهویه مطبوع با کلاس E در حدود ۶۲٪  بیشتر از یک تهویه مطبوع یا ظرفیت مشابه اما با کلاس انرژی A مصرف دارند، این نسبت در قیاس با سیستم مشابه با گرید انرژی A++ به  ۱۰۰٪  می رسد واین درصد در حالت یا مود گرمایشی دستگاه است لذا جالب است بدانید که این نسبت در حالت سرمایشی دستگه به  ۱۵۰٪  نسبت به گرید A ++ افزایش می یابد.

در ژانویه سال ۲۰۱۵ بالاترین رده مصرف انرژی کلاس A+ بود و از ژانویه سال ۲۰۱۷ به A++  افزایش داده شد.

 

ERP چیست ؟

این عبارت مخفف واژه ی لاتین THE ENERGY RELATED PRODUCTS DIRECTIVE است که به معنای نرخ  انرژی یا سطح کیفی مصرف انرژی یک محصول یا کالاها (ERP)  و در یک بازه زمانی مشخص می باشد. و با راندمان دستگاه ، راندمان مصرف و….متفاوت است.

 

ERP یک بخش کلیدی از بخشنامه اتحادیه اروپا برای تشویق مصرف کنندگان به استفاده از محصولات یا کالا هایی با انرژی کارآمد تر وکمک به رسیدن به هدف خود برای کاهش مصرف انرژی تا ۲۰ درصد ، کاهش گازهای گلخانه ای ۲۰% و افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر ۲۰ درصد تا سال ۲۰۲۰.

 

این یک استراتژی دو بخشی است:

 

  • مقررات طراحی سازگار با محیط زیست – در مرحله اول،

که ERP نیاز به تولید کنندگان برای تولید محصولات با کیفیت و بر پایه کاهش مصرف و پرت انرژی و دقیقا بر اساس استانداردهای مربوطه دارد.

 

  • مقررات برچسب انرژی – در مرحله دوم،

که این محصولات به وضوح با استفاده از یک روش استاندارد به طوری که مصرف کنندگان می توانند به راحتی و به سرعت درک  صحیحی از بهره وری انرژی محصولات  بر اساس برچسب های ERP  ذاشته و این استاندارد و برچسب کالا تضمین خرید و مقایسه ی آنها باشد.

 

این استراتژی سبب تحول بازار در  کالاهای مصرفی مانند: یخچال و فریزر بسیار موفق عملکرده و ثابت شده است. لذا از تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶  برای تمام محصولات حرارتی و محصولات آب گرمکن ها اجرایی شده است. از این تاریخ تولید و یا واردات محصولات اتحادیه اروپا که معیارهای جدید ERP رابرآورده نمی کنند غیر قانونی محسوب خواهند شد.

دیدگاه  شرکت میتسوبیشی یکی  از لیدر های مارکت حرارت و برودت دنیا ، نسبت  به ERP در سایت این شرکت که  اهمیت و اجرایی شدن این فرایند را تایید می کند.

از مزایای برچسب های انرژی این است که مشتریانی که فاقد اطلاعات فنی می باشند با نگاه کردن به برچسب انرژی میتوانند رده انرژی ، میزان مصرف برق ، سطح صدا ی دستگاه و…پارامترهای دیگر می باشد.

 

تفاوت ERP و برچسب انرژی در چیست؟

پیش از تصویب دستورالعمل فوق ، سیستم های تهویه مطبوع با شاخص های EER  وCOP اندازه گیری می شدند که به نوعی راندمان دستگاه در حالت سرمایش و گرمایشی در دمای مشخص و رطوبت مشخص یا به نوعی در دما و رطوبت استاندارد و کنترل شده اتاق و بر اساس دستورالعمل استاندارد EUROVENT  اروپا بود.

شاخص های SEER  وSCOP  با توجه به تنوع فصلی در ارزیابی عملکرد دستگاه ها این محدودیت را مرتفع می سازد. (S  مخفف Season فصل می باشد) که در ابتدای EER  و COP  اضافه شده است و یک شاخص واقعی محاسبه شده در یک رنج دمایی واقعی(دمای خارج از منزل)، در یک فصل در حالت سرمایش می باشد. اندازه گیری در فضای باز در دمای۲۰ درجه سانتیگراد، ۲۵ درجه سانتیگراد ، ۳۰درجه و ۳۵ درجه سانتیگراد انجام می شود.

برای این حالت داده های هواشناسی برای *استراسبورگ بعنوان نماینده تمام اروپا مورد استفاده و ثبت قرار خواهد گرفت.

**استراسبورگ: یکی از شهرهای فرانسه است که به نوعی مرکز قانون گذاری اروپاست و مراکز بین المللی زیادی در این شهر وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *