مقالات

شهریور 28, 1396

ERP چیست ؟ و تفاوت ERP با برچسب انرژی

سند ۲۰۲۰۲۰  چیست؟ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮاى دﺳﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۲۰ – اﻫﺪاف سند ۲۰۲۰۲۰  را تدوین نموده است. که سرفصل […]
شهریور 25, 1396

دیگ چگالشی چیست و مزیت های دیگ های چگالشی

دیگها به عنوان یکی از مصرفکننده های عمده انرژی در ساختمان هستند، بطوریکه وضعیت عملکرد آن نقش مهمی در تعیین وضعیت مصرف انرژی ساختمان ایفا می […]
شهریور 24, 1396

بند قاف چیست؟

پاداش بند قاف در این طرح درنظر است نسبت به ارتقاء کارایی در تعداد ۶۰۰ هزار موتورخانه با سرمایه گذاری بخش خصوصی و عمومی اقدام شود. […]