سیستم های کنترل هوشمند

l-04l-04-r

دوره آموزشی سیستم های کنترل هوشمند

کنترل هوشمند تجهیزات و تأسیسات یک ساختمان (BMS) نقش بسزایی در ایجاد آسایش و رفاه ساکنین آن ساختمان به همراه دارد. علاوه بر ایجاد آسایش، کنترل هوشمند تجهیزات مکانیکی (BEMS)، کنترل هوشمند موتورخانه، کنترل هوشمند هواسازها و ... نقش قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی ایفا می‌نماید. دراین مجموعه آموزشی، اطلاعات جامعی در خصوص انواع سیستم‌های کنترل هوشمند، نحوه عمل و تأثیر آنها بر مصرف انرژی ساختمان ها ارائه می‌گردد.

کد دوره

عنوان دوره

521

آشنایی با سیستم های هوشمند موتورخانه

 

522

سیستم های هوشمند مدیریت ساختمان (BMS  & BEMS)

 فرم ثبت نام دوره های آموزشی تخصصی

  مشخصات دانشجو
  آدرس دانشجو
  اطلاعات تحصیلی
  دوره آموزشی
  1. آشنایی با سیستم های هوشمند موتورخانهسیستم های هوشمند مدیریت ساختمان (BMS & BEMS)
  2. صحت موارد مندرج در فرم ثبت نام مورد تایید است.