توان گرمایشی


مشخصات دانشجو
آدرس دانشجو
اطلاعات تحصیلی
دوره آموزشی
  1. اصول و مبانی ممیزی انرژیممیزی انرژی در ساختمانممیزی انرژی در صنعتممیزی انرژی الکتریکیتجهیزات اندازه گیری درممیزی انرژیبهسازی و راهکارهای صرفه جویی انرژی در ساختمانبهسازی و راهکارهای صرفه جویی انرژی در صنعتبازیافت انرژی در سیستم حارتی برودتیسیستم های بازیافت حرارت در واحدهای صنعتیبهینه سازی سیستم های بخارمعاینه فنی و ارتقا سیستم و کارایی موتورخانهعایقکاری حرارتی
  2. صحت موارد مندرج در فرم ثبت نام مورد تایید است.